Στη δικαιοδοσία των Δήμων οι εκμισθώσεις λατομείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στη δικαιοδοσία των Δήμων οι εκμισθώσεις λατομείων

Νέες διαστάσεις λαμβάνει για τους Δήμους, η διαδικασία αξιοποίησης των λατομείων, αφού με ΚΥΑ που υπογράφουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος/Ενέργειας και Εσωτερικών, πλέον δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να τα διαχειρίζονται.

Ο
πως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εκμίσθωση λατομείων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα των O.T.A. α’ βαθμού, πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α, είτε μετά από πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, είτε με απευθείας σύμβαση και εφόσον σε αμφότερες τις περιπτώσεις προηγηθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης του λατομικού δικαιώματος.
Η ΚΥΑ προσθέτει μεταξύ άλλων  ότι σε περίπτωση δημοτικών λατομείων αδρανών υλικών τα οποία εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018 και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών, πραγματοποιείται με πλειοδοτική δημοπρασία,
στην οποία έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος αποκλειστικά οι εκμεταλλευτές του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου.
Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 52 του ν. 4512/2018, απαιτείται η έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. Η δημοπρασία διεξάγεται μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειάρχη.