Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο

Δυο νέους αντιδημάρχους όρισε με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 18 Απριλίου ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Χρήστος Γκίνης. Πρόκειται για τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Σαρωνικός Νέα Πνοή», Χρήστο Τσιγαρίδα και Αλέξανδρο Κολοκοτρώνη, με θητεία από 18/4/2023 έως 31/12/2023.

A
ναλυτικά, ο Δήμαρχος Χρήστος Γκίνης ορίζει:
1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσιγαρίδα Χρήστο ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Αρμοδιότητες σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
Β. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία
Γ. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Δ. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία.
ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Η. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.
Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.
ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιγαρίδα Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος.
2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Κολοκοτρώνη Αλέξανδρο ως άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και εγγράφων στις κατά τόπο αρμοδιότητές του .
Β. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Γ. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.
Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα
β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.
δ) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
Η απόφαση αυτή του δημάρχου Σαρωνικού ελήφθη σε συνέχεια της παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Καραγιάννη Αθ. από τη θέση του έμμισθου Αντιδημάρχου και του δημοτικού συμβούλου κ. Παπαχρήστου Δ. από τη θέση του άμισθου αντιδημάρχου.