Εγκύκλιος για τα νομικά πρόσωπα των δήμων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος για τα νομικά πρόσωπα των δήμων

Εγκύκλιο οργάνωσης αρμοδιοτήτων των Δήμων εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:

Μ
ε την παρούσα εγκύκλιο, αποτυπώνεται η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που επέφερε ο ν. 5056/2023 (Α’ 163), και συγκεκριμένα το Μέρος Γ’ αυτού.

Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται της ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων δημοτικών νομικών προσώπων από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτών από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Η εγκύκλιος του Υπουργείο προσθέτει μεταξύ άλλων:

α) Με την αυτοδίκαιη κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου3 και την αυτοδίκαιη λύση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων , η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων τους και η απορρέουσα εκπλήρωση των σκοπών τους αναλαμβάνονται από τον δήμο διά των υπηρεσιών του. Κατά το χρονικό διάστημα, ωστόσο, που μεσολαβεί από την 1 η Ιανουαρίου 2024 έως και την θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 27 και της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ο/η οικείος/α δήμαρχος με απόφασή του/της:

  1. ορίζει ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου/ της λυόμενης κοινωφελούς επιχείρησης και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε και αφού λάβει υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των καταργούμενων νομικών προσώπων, τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν και τους σκοπούς που εκπλήρωναν,
  2. καθορίζει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους: είτε διά των υφιστάμενων οργανικών μονάδων του δήμου είτε διά των οργανικών μονάδων των καταργούμενων νομικών προσώπων, υπαγόμενων απευθείας στον/ στην δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός/ αυτή ορίζει για τον σκοπό αυτό.