Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του αιρετού µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του αιρετού µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους υπαλλήλους των Δήμων που εκλέχθηκαν Αιρετοί στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τ
ο θέμα της εγκυκλίου έχει τίτλο: «Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικών προσώπων αυτών, λόγω ασυµβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022».

Όπως αναφέρει η  Εγκύκλιος, μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 και επειδή, όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία (άρθρα 10 και 48 του ν. 4804/2021, όπως ισχύουν), είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του αιρετού δήµου ή περιφέρειας µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου στον ίδιο δήµο ή στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία µετέχουν οι φορείς αυτοί, µε την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια απόσπασης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ώστε να µην καταληφθούν από το ασυµβίβαστο και εκπέσουν από το αιρετό αξίωµα.

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 (Α` 90) επέρχονται αλλαγές και διαµορφώνεται ως εξής:

«4. α) ∆εν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήµο και στα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει ο δήµος. Το ασυµβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύµφωνα µε την περ.

β) Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωµά τους. Η αρµόδια υπηρεσία του δήµου οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

γ) Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί µπορούν να αποσπαστούν, σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήµου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήµο όπου εξελέγησαν, µε ισχύ της απόσπασης από την ηµεροµηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Για την πραγµατοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο αίτηση µε την υπηρεσία προτίµησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρµόδιο δικαστήριο.

Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α` 224), µη εφαρµοζοµένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α` 248), και λήγει αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.

Η µισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραµένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώµατος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαµβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.».