15.000 υδρόμετρα αντικαθιστά ο Δήμος
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

15.000 υδρόμετρα αντικαθιστά ο Δήμος

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας δρομολογεί την αντικατάσταση του συνόλου των υδρόμετρων στο Δήμο που ξεπερνούν τα 15 χιλιάδες με νέας τεχνολογίας.

Μ
ε την Ένταξη της Πράξης «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεοσγαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων», ο Δήμος δρομολογεί τις διαδικασίες για την διαγωνιστική διαδικασία.
Το προτεινόμενο σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων του συνόλου των υποδομών ύδρευσης. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, θα γίνει εφικτός ο ολοκληρωμένος έλεγχος και η παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και του συνόλου των υποδομών ύδρευσης, όπως και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.