Τριετής αναστολή στη λύση Ανωνύμων Εταιρειών των ΟΤΑ αν παρουσιάζουν κερδοφορία
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Τριετής αναστολή στη λύση Ανωνύμων Εταιρειών των ΟΤΑ αν παρουσιάζουν κερδοφορία

Δανειακές διευκολύνσεις σε δήμους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Αττικής, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, προβλέπει διάταξη, του υπουργείου Εσωτερικών, που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

O
ι διευκολύνσεις αφορούν δάνεια που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στο σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί και διάταξη που προβλέπει ότι αναστέλλεται για μια τριετία η εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική λύση ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ εφόσον οι εν λόγω εταιρείες παρουσιάζουν κερδοφορία κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

Με άλλες διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών στο πολυνομοσχέδιο:

– Δίνεται η δυνατότητα ορισμού και Περιφερειακού Συμβούλου της Πλειοψηφίας της Περιφέρειας Αττικής ως Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 89).

– Δίνεται η δυνατότητα ορισμού και Περιφερειακού Συμβούλου, αντί μόνο για τον Περιφερειάρχη, ως Προέδρου Επιτροπών Αποφασιστικού Χαρακτήρα (άρθρο 90).

– Παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να επιλέξει αν θα πάρει άδεια μετ’ αποδοχών ή αν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στον εργασιακό του φορέα, ενώ μέχρι σήμερα αυτή είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα (άρθρο 91).

– Δίνεται η δυνατότητα η ορκωμοσία των Περιφερειακών Αρχών να μη γίνεται στην έδρα της Περιφέρειας, αλλά οπουδήποτε εντός των διοικητικών ορίων της. Επίσης, ορίζεται ότι σύγκληση των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, για την ανάδειξη των Προεδρείων των Συμβουλίων και των αντίστοιχων Επιτροπών, μπορεί να διενεργηθεί έως τις 8 Ιανουαρίου, αντί για τις 2 Ιανουαρίου που οριζόταν (άρθρο 92).

– Προβλέπεται ότι η προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των εκλεγέντων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες ξεπερνούν τα 300 ευρώ, παρατείνεται έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών Αρχών, αντί των 10 ημερών από την ανακήρυξή τους, που ίσχυε μέχρι σήμερα (άρθρο 93).

– Προβλέπεται η αναστολή για μία τριετία της λύσης για όσες ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, αν και συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν έχουν λυθεί μέχρι την 31η.12.2023, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα εταιρική χρήση εντός της τριετίας από την έναρξη της αναστολής (άρθρο 94). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τις επιχειρήσεις εκείνες που κατάφεραν να επιδείξουν διαχειριστική βελτίωση και δη κατά τα τελευταία έτη, εν μέσω πανδημίας, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.