Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας

Από το 2023 στο Κ.Α.Π.Η Γλυκών Νερών, λειτουργεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια.

Σ
το πλαίσιο της λειτουργίας του, δημότες και κάτοικοι, μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να κάνουν μια αρχική εκτίμηση της μνήμης τους, από τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στο Κ.Α.Π.Η και έχουν εκπαιδευτεί για αυτό τον λόγο από την Εταιρία Alzheimer σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.

Κατόπιν της εκτίμησης, οι δημότες μπορεί να εγγραφούν (μετά από δική τους σύμφωνη γνώμη συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής δημότη) στο λογισμικό του Κ.Ε.Π Υγείας, του Δήμου Παιανίας που αφορά τον Συμβ. Σταθμό Άνοιας και να έχουν συνεργασία με Νευρολόγο.

Ομοίως στο πλαίσιο του συμβουλευτικού σταθμού, μπορεί να δοθούν οδηγίες διαχείρισης της καθημερινότητας και ασφάλειας στο σπίτι, αλλά και γενικότερης στήριξης και συμβουλευτικής κυρίως για το οικογενειακό περιβάλλον (τους φροντιστές) των ανθρώπων με άνοια, που βάλλονται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα, την ευθύνη και την απογοήτευση βλέποντας τον άνθρωπό τους, να υπολειτουργεί ψυχονοητικά.

Στην ίδια λογική και μετά από παραπομπή από Νευρολόγο, μπορεί να διαμορφωθεί και μια διαδικασία νοητικής εγρήγορσης και ενδυνάμωσης μέσα από οδηγίες, ασκήσεις, και παιχνίδια, που έχουν εγκριθεί από την Εταιρία Alzheimer.