Κενά οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Σουνίου
ΜΕΛΕΤΗ

Κενά οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Σουνίου

Η μελέτη με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε υπολειπόμενες θέσεις της Ε.Ο.91 στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο» από τον αναπτυξιακό οργανισμό Νέα Μητροπολιτική Αττική κατέγραψε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, με καίρια αυτή που αφορά την ανάγκη τοποθέτησης σε μήκος 8,5 χλμ.νησίδα ασφαλείας.

Σ
ύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αναπτυξιακή, το πρώτο μέρος της μελέτης, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων στην κίνηση των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού 91 στο εξεταζόμενο τμήμα της, μήκους 31 km περίπου, που διέρχεται από την Βάρκιζα, το Λαγονήσι, την Σαρωνίδα, την Παλαιά Φώκαια και φτάνει ως τον οικισμό Θυμάρι.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι:

  • Βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων των καμπύλων της ΕΟ 91, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχύτητα μελέτης από 50χλμ έως 70χλμ σε όλο το εξωαστικό μήκος της οδού
  • Διαχωρισμός των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας. Με κεντρική διαχωριστική νησίδα στα τμήματα που διέρχονται αστικοποιημένων περιοχών και με στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey (NJ) σε μήκος 8,5 χλμ ή με κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτους 2.0m με υπερυψωμένο κράσπεδο σε μήκος 6,7 χλμ., στα τμήματα που διέρχονται σε αδόμητες περιοχές, προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα αναστροφών, κάθετων διελεύσεων και χρήση του αντίθετου ρεύματος σε προσπεράσεις.
  • Κατασκευή δέκα (10) κυκλικών κόμβων σε διασταυρώσεις που καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο φόρτο οι οποίοι ρυθμίζουν με ασφάλεια όλες τις κινήσεις, αυξάνουν την κυκλοφοριακή ικανότητα της υφιστάμενης αρρύθμιστης διασταύρωσης και επιτρέπουν την αναστροφή στην κίνηση.
  • Κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού ή στην μία πλευρά αυτής, όπου κρίθηκε αναγκαίο.
  • Κατασκευή 2χλμ ποδηλατοδρόμου
  • Κατασκευή ενός (1) παράδρομου, σε επιλεγμένο σημείο, προκειμένου να συνδεθούν κάθετοι οδοί που συμβάλουν σε ακατάλληλη θέση σε προτεινόμενο κυκλικό κόμβο.
  • Κατασκευή επεκτάσεων υφιστάμενων κάτω διαβάσεων πεζών και νέων όπου αυτό απαιτείται.
  • Εντοπισμός φυσικών αποδεκτών για την παραλαβή των όμβριων της οδού.